Mẫu hợp đồng Thuê Nhà ở chuẩn mới năm 2014

hop dong thue nha o

Download mẫu hợp đồng thuê nhà ở để công chức hợp đồng thuê nhà ở theo chuẩn năm 2014 sau đây:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày     tháng    năm 200   (Ngày      tháng   năm 200   ), tại Phòng Tư pháp ……………………………………….. . Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ NHÀ (gọi tắt là bên A) :

Ông : …………………………………………………., sinh năm : ……….

CMND số : …………….. do Công an  An Giang cấp ngày : …………..

Cùng vợ là Bà : …………………………………., sinh năm : ………

CMND số : …………….. do Công an An Giang cấp ngày : …………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Là chủ sở hữu căn nhà số …………….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……… ngày ………. và hồ sơ kỹ thuật khu đất số ……… ngày ……. của ……………… và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số …………. ngày ………….. của UBND ……………………… cấp.

– BÊN THUÊ NHÀ (gọi tắt là bên B) :

Ông: …………………., sinh năm: ………..

CMND số : ………………. do Công an  …………… cấp: …………….

Bà: …………………., sinh năm: ………..

CMND số : ………………. do Công an  …………… cấp: …………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………

Hai bên cùng tự nguyện thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê nhà và đất với các điều khoản và cam kết như sau :

Điều 1. Nhà đất cho thuê, mục đích thuê

1. Nhà đất cho thuê : Bên A đồng ý cho bên B thuê căn nhà được xác định bởi các giấy tờ đã nêu trên.

2. Mục đích thuê nhà : Kinh doanh mua bán

Điều 2. Thời hạn cho thuê và thời gian giao nhà

1. Thời hạn cho thuê là : ……… năm kể từ ngày: ………. đến ngày ………. (bằng chữ: ………..).

2. Thời gian giao nhà cho thuê : ………..

Điều 3. Giá cho thuê, phương thức và địa điểm thanh toán

  1. 1.     Giá cho thuê nhà :

-Hai bên thống nhất giá thuê là …………./tháng (……………………….).

-Giá cho thuê này là cố định và sẽ không thay đổi trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực

2. Phương thức thanh toán : Bên B thanh toán tiền thuê nhà cho bên A bằng tiền mặt, ……… tháng giao tiền một lần, từ ngày …… đến ngày …….. của tháng đầu tiên theo Hợp đồng. Nếu chậm nộp tiền thuê theo thỏa thuận thì phải trả lãi suất theo mức lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên số tiền thuê phải trả theo từng thời điểm.

3. Địa điểm thanh toán tiền thuê nhà : ……….

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Bên A có quyền lấy lại diện tích nhà cho thuê trước thời hạn hợp đồng khi:

– Bên B sử dụng diện tích nhà thuê trái mục đích đã nêu tại khoản 2 Điều 1 của hợp đồng này hoặc trong thời gian sử dụng diện tích nhà thuê  bên B cố ý làm hư hại nghiêm trọng đến kết cấu và hiện trạng của nhà đang thuê.

– Cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A.

– Khi bên B thanh toán tiền thuê nhà trễ một kỳ so với thời gian ghi trong hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên A.

2. Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng biệt của bên B trong suốt thời hạn hợp đồng, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ bên thứ ba nào tranh chấp, khiếu kiện về địa điểm cho thuê.

3. Hỗ trợ bên B trong các trường hợp xin phép cải tạo, sửa chữa, xin lắp đặt các thiết bị , hay các công việc khác đòi hỏi phải có sự giúp đỡ của bên A.

4. Có nghĩa vụ bàn giao diện tích nhà cho thuê đúng hiện trạng, thời gian đã nêu tại Điều 1 và Điều 2 của hợp đồng này, đồng thời bảo đảm cho bên B được trọn quyền sử dụng diện tích nhà thuê trong suốt thời gian thuê.

5. Nộp thuế sử dụng nhà ở, đất ở hàng năm theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Được trực tiếp đăng ký kinh doanh và tổ chức kinh doanh theo đúng pháp luật.

2. Thanh toán tiền thuê nhà và ký quý đúng hạn cho bên A.

3. Được trọn quyền sử dụng diện tích nhà thuê và các công trình sẳn có gắn liền trong suốt thời gian thuê.

4. Được sửa chữa, trang trí nội thất bên trong diện tích nhà thuê phù hợp với mục đích thuê nhà nhưng không được làm ảnh hưởng kết cấu, hiện trạng nhà thuê, trường hợp bên B sửa chữa nhà thuê làm thay đổi kết cấu hiện trạng thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của bên A và được phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Được gắn bảng hiệu tại khu vực nhà tọa lạc, các biểu tượng khác mang tính quảng cáo và phải được các ngành chức năng cho phép.

6. Được yêu cầu bên A bồi thường những thiệt hại thực tế xảy ra khi có phát sinh tranh chấp về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đang thuê làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bên B.

7. Trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng thời hạn, địa điểm đã ghi nhận trong hợp đồng này.

8. Phải sử dụng diện tích nhà thuê đúng mục đích đã ghi nhận ở khoản 2 Điều 1 của hợp đồng này.

9. Chấp hành tốt các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và trật tự an ninh trong khu vực.

10. Tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của mình trong suốt thời gian thuê nhà.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà ở chấm dứt trong các trường hợp sau đây :

  1. Thời hạn thuê đã hết.
  2. Nhà cho thuê phải tháo dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ hoặc thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước.
  3. Bên B bị rút giấy phép hoạt động kinh doanh tại ………………………………………..  hoặc trên phạm vi toàn quốc.
  4. Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn bằng cách gởi thông báo bằng văn bản cho bên B trước thời hạn là 6 tháng trong các trường hợp sau :

– Bên B không thanh toán tiền thuê nhà 01 kỳ.

– Bên B sử dụng nhà sai mục đích tại khoản 2 Điều 1 của hợp đồng này.

Điều 7. Các cam kết và thỏa thuận khác

1. Vì điều kiện khách quan, nếu bên A muốn lấy lại diện tích nhà cho thuê hoặc bên B muốn trả lại diện tích nhà thuê trước thời hạn hợp đồng thì hai bên phải thông báo cho nhau là 03 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng.

2. Nếu khi hết hạn hợp đồng mà bên A tiếp tục cho thuê thì bên B được quyền ưu tiên tiếp tục thuê, giá cho thuê sẽ do hai bên thương lượng.

3. Các hạng mục xây dựng gắn liền với kết cấu xây dựng không thể di chuyển thuộc về bên A khi chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên B sẽ bàn giao lại cho bên A mà không phải hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

4. Bên B phải thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà, tiền điện, nước và các chi phí khác đã sử dụng (bên A có quyền truy đòi nếu nhận được các hóa đơn sau khi chấm dứt hợp đồng).

5. Nếu trong thời gian thuê nhà có phát sinh việc nhà, đất cho thuê bị giải tỏa, di dời thì bên A phải thông báo trước cho bên B trước 03 tháng.

 

 

6. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết, nếu hai bên không tự giải quyết được thì có quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân các cấp để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản do hai bên cùng ký tên và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

 

BÊN THUÊ NHÀ                                                                        BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký tên, đóng dấu)                                                                                     (Ký tên, đóng dấu)