Mẫu đơn giải thể công ty – giải thể doanh nghiệp

[thành lập công ty] – Mẫu đơn giải thể công ty – giải thể Doanh nghiệp tham khảo:

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….,ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

V/v giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………………………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………………………………………

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Quyết định giải thể số: ………. ngày ………. /…………….. /…………………………….

Lý do giải thể: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Kèm theo Thông báo:- ………………- ………………- ………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  CỦA DOANH NGHIỆP                                                                                 (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)