Mẫu đơn cớ mất con dấu

[thành lập công ty trọn gói] – Đưa mẫu đơn cớ mất con dấu đến bạn đọc tham khảo!

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quận (huyện): ……………                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phường (xã)  : ……….……

 

ĐƠN CỚ MẤT

 

Kính gởi: …………………………………………………………………………………

Trích yếu: ……………………………………………………………………………….

 

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………

Sinh ngày……. tháng ……. năm ……. Tại: …………..………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân: ……………… ngày cấp: …………. Tại:………………

Thường trú tại số: …… đường: ……………………. Khóm: …………………….

Phường (xã, TT): ………………………. Quận (huyện): …………………………

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm ……….

Tôi có mất: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Tại: ………………………………………………………………………………………….

Lý do: ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

…………, ngày …. tháng …. năm ……

Người viết đơn

Người chứng thứ nhất

 

 

 

 

                                                                                          XÁC NHẬN

Người chứng thứ hai                                             của cơ quan có thẩm quyền